Dienstverlening - HSC

Hobbitsoft Consultancy BV
Advies waar u iets aan heeft
Title
Ga naar de inhoud
Gespecialiseerd in het opzetten van de business en informatie architectuur in organisaties en het begeleiden van verandertrajecten.

Resultaat behalen
In de opdrachtomschrijving (deze is onderdeel van de offerte) wordt zoveel mogelijk gesproken in termen van de te behalen resultaten. Op deze manier weet u, als opdrachtgever, welke resultaten er op welk tijdstip opgeleverd zullen worden. HobbitSoft Consultancy B.V. streeft namelijk naar een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting.

Oriënterend gesprek
Tijdens een oriënterend gesprek komt aan de orde:
de type werkzaamheden
de inhoudelijke kant, zoals vraagstelling en doelstelling
de omvang van de werkzaamheden
de tijdslijnen
Hierna wordt de offerte met een opdrachtomschrijving uitgebracht. Het oriënterend gesprek en de offerte zijn kosteloos en geheel vrijblijvend.

Voorbeeld voor een verandertraject
In een verandertraject hanteren wij de volgende 4 fasen:

Fase 1: analyse van de gewenste verandering
HobbitSoft Consultancy concretiseert en beschrijft de doelstelling van de verandering. Dit gebeurt op basis van gesprekken met relevante medewerkers uit uw organisatie en op basis van beschikbare documentatie over beleidsdoelstellingen. Kernvragen zijn: (1) wat is de doelstelling van de gewenste verandering (bijv. automatiseren of uitbesteden van een bepaalde dienst)? (2) waarom wenst u deze verandering (bijv. goedkopere of snellere productie, hogere kwaliteit, lagere span of control)?

Fase 2: ontwerp van de business architectuur van de huidige situatie
Deze fase is essentieel omdat de huidige situatie het referentiepunt vormt om effecten van toekomstige veranderingen te kunnen meten. Hiervoor gebruiken wij een architectuurtool op basis van de Archimate taal. Indien u zelf niet over een tool beschikt dan gebruiken wij hier de tool Archi voor. Deze tool is open source zodat u ook na afloop de beschikking heeft over alle documenten op een gestructureerde wijze en er met de eigen medewerkers mee verder kunt.

Fase 3: ontwerp van de business architectuur van de toekomstige situatie
Conform fase 2 gebeurt dit in Archimate taal. In overleg met u worden er één of meerdere scenario's ontworpen met betrekking tot de toekomstige situatie. Leidend hierbij is de analyse uit fase 1. Om draagvlak te creëren komen de scenario's tot stand in samenwerking met relevante medewerkers. Per scenario wordt ook de impact bepaald op uw organisatie als geheel via analyse van de COPAFIJTH aspecten. COPAFIJTH staat voor Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie, Juridisch, Technisch en Huisvesting. Per aspect wordt gekeken in hoeverre dit van belang is voor uw organisatie en de gewenste verandering. Indien er meerdere scenario's mogelijk zijn krijgt u advies over het scenario dat de meeste kans van slagen heeft (met het draagvlak binnen uw organisatie in acht nemend).
Aangezien in deze fase de effecten op ieder onderdeel van uw organisatie onderzocht worden, wordt het tevens duidelijk in hoeverre de impact van de verandering zal overeenkomen met wat u voor ogen had in fase 1. Of zijn er betere alternatieven? Bijvoorbeeld: leidt automatisering inderdaad tot een goedkopere productie? Of kunt u ook goedkoper produceren door een andere productie wijze (waarin bijvoorbeeld bepaalde stappen gecombineerd worden)?

Fase 4: inrichting van het gekozen scenario op basis van service oriëntatie
Nu wordt de business architectuur uit fase 3 op het onderwerp 'Processen' op een gedetailleerder niveau beschreven. Dit wordt gedaan op basis van de concepten van Service Oriented Architecture (SOA). Binnen SOA worden bedrijfsprocessen ingericht in termen van zelfstandig werkende generieke bedrijfsfuncties, 'services' genaamd. Services kunnen door verschillende afdelingen op verschillende momenten aangeroepen worden. Door processen in te richten op basis van 'services' voorkomt een organisatie dat verschillende afdelingen hun eigen database hebben en dat handelingen dubbel verricht worden. De complexiteit van processen binnen een organisatie neemt af en het beheer wordt eenvoudiger. Dit verhoogt de kwaliteit, betrouwbaarheid en werkt kostenbesparend. Voorbeelden van 'services' zijn het beheer van klantgegevens, het verwerken van binnenkomende gegevens en het verwerken van de output naar de klant. Veranderingen van een dienst kunnen plaatsvinden zonder de omgeving daarmee te belasten. Zolang het koppelvlak die de service aanbied maar gelijk blijft kan de service zelf aangepast worden.
(c) HobbitSoft Consultancy BV
Terug naar de inhoud