Architecturen - HSC

Hobbitsoft Consultancy BV
Advies waar u iets aan heeft
Title
Ga naar de inhoud

Wat is architectuur?
In onze visie heeft het maken van een architectuur alleen nut indien die ik ook werkelijk aan de behoefte van de organisatie kan voldoen. Met andere woorden: een architetcuur wordt ten dienste van de organisatie opgesteld. In essentie gaat het hierbij om het vooraf inzichtelijk maken van het verandergebied zodat vooraf een impact kan worden bepaald van de gewenste verandering. In de praktijk ziet men dat architectuur vooral gerelateerd is aan IT, maar dat is meer de invulling die men er aan geeft.
Architectuur is primair bedoeld als instrument voor veranderingen. Het werkgebied bevind zich op het raakvlak van het richten (strategie) en de vertaling naar de benodigde inrichting (tactische laag). Veranderingen hebben in essentie drie aspecten: waar kom ik vandaan, waar wil ik naartoe en waarom wil ik daarnaartoe. Vooral het laatste aspect is vaak onderbelicht terwijl die juist de motivatie van de verandering vormt.

Typen van architectuur:
·   Business architectuur
·   Informatie architectuur
·   Technische architectuur

Business architectuur
De business architectuur houdt zich bezig met de missie (het bestaansrecht van de organisatie) en de visie (op welke wijze wil de organisatie dit bereiken). Het is dan ook belangrijk om de missie en visie expliciet te definieren. De organisatie en zeker de strategische managementlaag moet hierbij een eenduidig beeld hebben van wat wordt bedoeld en zich beseffen wat de implicatie hiervan is. De implicaties zijn hierbij vooral gerelateerd aan de organisatie zelf.
Van hieruit kan men de te leveren producten en diensten bepalen en vervolgens de noodzakelijk benodigde bedrijfsfuncties (het WAT) en processen (het HOE) inzichtelijk maken die hiervoor nodig zijn. Op hun beurt bepalen deze processen weer welke organisatieindeling hier het beste bij past en in hoeverre men bepaalde activiteiten geheel of gedeeltelijk ondersteund wil hebben vanuit de IT.
Hieronder ziet u ons model van waaruit wij u helpen om bovenstaande op een gestructureerde wijze inzichtelijk te maken. Hierbij wordt duidelijk wat de organisatie beoogd te bereiken en geeft een beeld van de samenhang tussen processen binnen (en eventueel buiten) de organisatie, de diensten & producten die de organisatie wil leveren en de mensen & middelen die hiervoor nodig zijn. 
 
Informatie architectuur
De informatie architectuur beschrijft de informatievoorziening binnen een organisatie. Het betreft dus een verdere uitwerking van de in de business architetcuur benoemde gegevenshuishouding en applicaties en deelapplicaties. Een groot onderdeel van de informatiearchitectuur is de gegevens architectuur. De informatiearchitectuur heeft betrekking op één van de belangrijkste onderdelen voor een organisatief. Voor een gegevensverwerkende organsatie vormen gegevens zelfs de belangrijkste assets van d eorganisatie. Inzicht in de betekenis, de locatie en de samenhang van gegevens is het primaire aandachtsgebied van de informatiearchitectuur. Daar waar deze ondersteund wordt door IT middelen is een uitwerking van de applicaties en deelapplicaties van belang. De samenhang hiertussen is voor een groot deel al bekend vanuit de business architectuur. De grootste uitdaging hierbij is het goed inzichtelijk hebben van de informatiebehoefte en de aanwezige data/gegevens. Een gegeven kan namelijk een andere betekenis hebben bij het vastleggen dan bij het gebruik elders in de organisatie. Dit noemen we ook wel de context van het gegeven.
Hieronder vind u ons model waarin de samenhangende onderdelen zijn beschreven die relevant zijn voor de informatie architectuur.


 
 
  
Technische architectuur
 
De technische architectuur beschrijft het geheel van machines, opslagvoorzieningen en netwerkcomponenten vanuit technologisch oogpunt. Dit wordt ook wel de infrastructuur genoemd. Met deze middelen wordt het mogelijk gemaakt om data vast te leggen en uit te wisselen tussen applicaties. Deze vormt in essentie een nutsvoorziening net als electriciteit. Er worden zeer hoge betrouwbaarheidseisen aan gesteld want uitval heeft direct gevolgen op het reilen en zeilen van de orgaisatie. De applicatielaag en de technische infra laag hebben een grote relatie. De functionaliteit van de infra laag neemt in de tijd toe en ondersteund steeds meer functionaliteit die vroeger tot de applicatielaag behoorde.  Voor dit aspect hebben wij wel een model maar is, in tegenstelling tot de business- en informatie architectuur, niet onze expertise.


 
 

(c) HobbitSoft Consultancy BV
Terug naar de inhoud